Mushinkan Dojo

 

Practice Location and Hours

Please contact for information

 

Lead Instructor: Mark Uchida Sensei
                              7 Dan Renshi Kendo

                              7 Dan Renshi Iaido

 

 

Please contact for practice availability.

 

Contact Email:  Mark Uchida Sensei - Email Us